Dokumenty organizacyjne

Dane rejestrowe

KRS: 0000836422 NIP: 1231466615 REGON: 385882935
Bank Millenium: 08 1160 2202 0000 0004 7040 6137

Dokumenty
Dokumenty KRS
Dokumenty
Statut fundacji

Sprawozdania

Dokumenty
2021
Dokumenty
2020
Dokumenty
2020

Aktualne projekty

Dokumenty
Przedszkole
Dokumenty
Gry misyjne
Dokumenty
Apteczka dla Ukrainy
Dokumenty
Projekty Józefa Wilkonia dla Dobrego Zakątka

Logotypy

Potrzebujesz dodatkowe informacje? Czekamy na kontakt

Statut Fundacji Dobry Zakątek

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, siedziba, Fundatorzy
§ 1. Fundacja działa pod nazwą "Dobry Zakątek", zwana dalej "Fundacją", jest fundacją działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 2. Siedzibą Fundacji jest Konstancin-Jeziorna.
§ 3. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Archidiecezję Warszawską (zwaną dalej
"Archidiecezją") zwaną dalej "Fundatorem".

ROZDZIAŁ 2
Teren działania, czas trwania
§ 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Dla realizacji swoich celów statutowych, Fundacja może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. W celu wykonywania swych celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, filie i zakłady.
§ 4. Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ 3
Osobowość prawna Fundacja posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ 4
Oznaczenie graficzne Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

ROZDZIAŁ 5
Zakres działania
§ 1. Celem Fundacji jest:
1)szerzenie katolickiej nauki społecznej;
2)wspieranie działalności religijnej, rekolekcyjnej oraz formacyjnej;
3)wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży;
4)wspieranie budowania relacji rodzinnych;
5)wspieranie nauki, edukacji, szkolnictwa i wychowania w zakresie wartości opartych na katolickiej nauce społecznej;
6)wspieranie działań na rzecz upowszechniania sportu i aktywności fizycznej;
7)wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji i sportu osobom niepełnosprawnym,
8)pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, wsparcie w trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.,
9)wspieranie tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz warsztatów terapii zajęciowej,
10)wspieranie i rozwój Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego „Dobry Zakątek" w Konstancinie-Jeziornie.

§ 2. Fundacja realizuje swoje cele przez:
1)wspomaganie modernizowanie Wypoczynkowego „Dobry Zakątek";
infrastruktury Domu Rekolekcyjnego
2)organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji,	seminariów oraz turnusów wypoczynkowych, rekolekcyjnych formacyjnych;
3)organizowanie wydarzeń kulturalnych takich jak festiwale, koncerty, pikniki rodzinne.

ROZDZIAŁ 6
Organy Fundacji
§ l. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ 7
Zarząd
§ 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 2. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym prezesa Zarządu.
§ 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Archidiecezja. O powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu Archidiecezja niezwłocznie powiadamia Fundację.
§ 4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
§ 5. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Jeżeli skład Zarządu w dacie złożenia oświadczenia o rezygnacji jest wieloosobowe oświadczenie o rezygnacji członek Zarządu składa Fundacji; jeżeli Zarząd jest jednoosobowe oświadczenie o rezygnacji jedyny członek Zarządu składa Archidiecezji.
§ 6. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.
§ 7. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia w imieniu Fundacji składa jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
§ 8. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
§ 9. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
§ 10. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
§ 11. Archidiecezja na koniec każdego roku obrotowego przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, a - jeśli obowiązujące przepisy tak stanowią - także sprawozdanie finansowe. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ 8
Finanse
§ 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci 5000 (pięć tysięcy zł) oraz mienie nabyte przez Fundację.
§ 2. Fundacja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z przychodów pochodzących
z:
1)dotacji podmiotowych	celowych z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
2)środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
3)środków otrzymanych z darowizn, spadków i zapisów;
4)środków ze zbiórek i imprez publicznych oraz z innych źródeł.

ROZDZIAŁ 9
Zmiana statutu
§ 1. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Fundator.
§ 2. Zmiana statutu może dotyczyć także postanowień Rozdziału V.

ROZDZIAŁ 10
Likwidacja Fundacji
§ l. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Fundator, na wniosek Zarządu.
§ 2. Likwidację prowadzi Likwidator powołany przez Archidiecezję.
§ 3. Do Likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zarządu.
§ 4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji zostanie przeznaczony na cele wspólnie wskazane przez Fundatorów.